TJENESTEAVTALE

Sist oppdatert: 06.11.2023

Betingelsene er gyldige fra 01.09.2022 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom Virksomheter og Assistert Selvhjelp AS, org.nr. 998504163. Vilkår i denne avtalen gjelder for Virksomheter, og personer som handler som et ledd i denne. Ved å kjøpe, og bruke Assistert Selvhjelp sine produkter og tjenester bekrefter Virksomheten å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i, denne avtalen. Virksomheten plikter å informere sine brukere om relevant innhold i denne avtalen.

Definisjoner

Assistert Selvhjelp AS («Assistert Selvhjelp») er ansvarlig for nettstedene assistertselvhjelp.no, exporable.com, assistedselfhelp.com og tilhørende digitale tjenester («Nettsider»).

Assistert Selvhjelp utvikler teknologi for å lage internettassistert behandling («Forfatterverktøy»). Basert på dette tilbys ulike produkter og funksjoner (for eksempel «Mestringsverktøy» og «Kartleggingsverktøy»).

Samlet sett beskrives Nettsider, produkter som utvikles med Forfatterverktøy (og tilhørende funksjonalitet) som «Tjenester».

En «Virksomhet» er en enhet/avdeling i en offentlig eller privat organisasjon som tilbyr Tjenester til sluttbrukere.

En «Sluttbruker» er en person som har fått tilgang til Tjenester via Virksomheter.

Ansatte i en Virksomhet kan ha rollene «Kontaktperson» og «Fagperson».

Avtalen består av:

 1. Generelle betingelser og personvern.
 2. Databehandleravtale – vilkår for Assistert Selvhjelp sin behandling av personopplysninger på vegne av Virksomheten.
 3. Opplysninger gitt ved bestilling, eventuelt særskilt avtalte vilkår.

Avtaleinngåelse

Assistert Selvhjelp krever ikke signering ved avtaleinngåelse. De gjeldende salgsbetingelser og betingelser i Databehandleravtalen er tilgjengelig på nettsiden. Ved eventuell motstrid mellom avtalebetingelsene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Ingen bestemmelser i avtalen skal tolkes slik at Virksomheten fratas rettigheter i henhold til ufravikelig lov, eller rettigheter ved inngåelse av denne avtalen. 

Dersom Virksomheten ønsker signering, vil avtalen signeres elektronisk om ikke annet er avtalt. I disse tilfellene vil den signerte avtalen være gjeldende.

Offentliggjøring

Hvis ikke annet er avtalt, kan Assistert Selvhjelp offentliggjøre hvilke Virksomheter som benytter Tjenester. Det vil vanligvis bety at vi benytter Virksomheten sitt navn, og eventuelt logo på nettsider, eller i annen offentlig sammenheng. Dersom det er aktuelt forutsetter vi også at vi har tillatelse til å dele Virksomhetens kontaktopplysninger med relevante interessert som vil utveksle erfaringer, uten å innhente forutgående samtykke. Virksomheten kan selvsagt reservere seg for slik bruk ved å meddele Assistert Selvhjelp skriftlig per post eller epost.

Endringer i tjenesteavtalen

Virksomheten aksepterer at Assistert Selvhjelp forbeholder seg retten til å gjøre mindre justeringer og endringer i avtalen som er tilgjengelig på nettsiden, for eksempel for å forenkle eller presisere språk. Dette gjelder likevel bare så lenge endringene ikke kan anses som en forringelse av de opprinnelige vilkår som er avtalt med Virksomheten.

Assistert Selvhjelp plikter å varsle Virksomheten om vesentlige endringer i denne avtalen, inkludert ethvert forhold som innskrenker Virksomhetens bruksrett eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Dersom Virksomheten ikke godtar de nye vilkårene for Tjenesten, og Assistert Selvhjelp ikke kan levere tjenesten i henhold til det som er avtalt, kan Virksomheten kreve at avtalen termineres umiddelbart. Virksomheten kan i så tilfelle kreve refusjon som står i forhold til ubrukte Tjenester som brukt/ubrukt og tid som gjenstår i avtalen.

I tilfelle endringer i gjeldende lovverk, endelig dom som gir en annen tolkning av gjeldende lov, eller endringer i tjeneste/oppdragsavtalen som krever endringer av Databehandleravtalen, skal partene samarbeide for å oppdatere avtalen tilsvarende.

Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet. Virksomheten har ansvar for å holde kontaktinformasjon oppdatert, inntil kundeforholdet opphører.

Kontaktinformasjon

Reklamasjon og personvernforespørsler kan rettes til

Assistert Selvhjelp AS
Sødal Terrasse 44
4630 KRISTIANSAND

E-post: kontakt@assistertselvhjelp.no

Lovvalg, konflikt- og tvisteløsning

Denne avtalen skal reguleres av norsk rett. Klager rettes til Assistert Selvhjelp innen rimelig tid.

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må Virksomheten så tidlig som mulig og innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, melde fra til Assistert Selvhjelp om mangelen. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Partene vedtar Kristiansand tingrett som verneting.

GENERELLE BETINGELSER OG PERSONVERN

Vilkår for bruk av Tjenesten

Assistert Selvhjelp leverer Tjenester til Virksomheter i et definert omfang etter særlig avtale, og med spesifikke vilkår for bruk og tilhørende begrensninger. Unntak fra disse vilkår må være avklaret skriftlig på forhånd.

Den enkelte Virksomhet kan gi egne ansatte tilgang til Tjenesten. Ansatte kan tildele tilgjengelige Tjenester videre til Sluttbrukere som Virksomheten har i oppgave å betjene. En enkelt tilgang til Tjenesten skal aldri gjøres tilgjengelig for flere Sluttbrukere, eller på annen måte gjøres offentlig tilgjengelig (på nettsider eller annet sted).

Personvern

Personopplysninger som Assistert Selvhjelp behandler på egne vegne reguleres av Personvernerklæringen. Ved å kjøpe og bruke Assistert Selvhjelp sine Tjenester samtykker Virksomheten i at Assistert Selvhjelp kan behandle personopplysninger om ansatte som oversendes etter retningslinjene i Personvernerklæringen.

Med mindre Virksomheten samtykker til noe annet, skal Assistert Selvhjelp kun behandle personopplysninger som er nødvendige for at Assistert Selvhjelp skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Virksomhetens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre i lovbestemt tilfelle, eller hvis det er nødvendig for at Assistert Selvhjelp skal få gjennomført avtalen med Virksomheten.

Tilgangsstyring

Virksomheten styrer ansattes tilgang til Tjenestene i en avgrensede organisatoriske enheter i løsningen. Her ligger funksjonalitet for:

 • Tilgangsstyring av den enkelte enheten.
 • Avgrenset statistikkuttrekk for en enkelt enhet.

Definerte ansatte med tilgang til en overordnet enhet har i tillegg til funksjonalitet som er tilgjengelig for en enkelt enhet tilgang til:

 • Tilgangsstyring av underenheter.
 • Sammenstilling av statistikk for flere enheter.
Virksomheten har ansvar for å holde oversikt over ansattes tilgang til Tjeneste og tilgangsnivå oppdatert, inntil kundeforholdet opphører. Dette inkluderer også ansvar for at Assistert Selvhjelp til enhver tid har oppdatert informasjon om kontaktperson og kontaktopplysninger.
 

Databehandleravtale 

Personopplysninger som Assistert Selvhjelp behandler på vegne av Virksomheten som følge av å bruke Assistert Selvhjelp sine tjenester reguleres av  Databehandleravtalen.

Support 

Ansatte i Virksomheten står fritt til å kontakte Assistert Selvhjelp for support gjennom hele avtaleperioden. Responstid vil normalt være innen 24 t, på virkedager mellom kl 9-16. Support gjelder primært henvendelser knyttet til praktisk bruk av tjenesten, for eksempel opprettelse av bruker og passord, tilgang til funksjonalitet og tilsvarende spørsmål knyttet til bruk av Tjenesten.

Assistert Selvhjelp bruker tilbakemeldinger aktivt i utvikling av Tjenesten, og vi oppfordrer Virksomheten til å melde inn erfaringer, ønsker og behov knyttet til Tjenesten. Eventuelle feil rettes snarest av utviklere i beredskap. Det gis Ikke garanti om retting innenfor responstid.

Hva er ikke inkludert i support?

Ved mer omfattende bistandsbehov, (for eksempel utvidet opplæring, utvikling av teknisk funksjonalitet som ikke inngår i dagens løsning, utvidet støtte til å etablere eller skreddersy løsninger), skal det gjøres avtale mellom Assistert Selvhjelp og Virksomheten i det enkelte tilfellet. Merarbeid utføres i utgangspunktet mot kompensasjon time for time etter gjeldende timesats. Det vil ikke påløpe kostnader uten at dette er gjort avtale.

KUNDEFORHOLD

Flex kunder:

En Virksomhet kan kjøpe inn et fast antall tilganger for Sluttbrukere for å bruke definerte Tjenester, som er tilgjengelig i 12 mnd. fra avtaleinngåelse. Det er gradvis lavere stykkpris per Sluttbrukertilgang jo høyere antall som kjøpes inn for en periode. Virksomheten kan fornye avtalen før 12 mnd er gått.

Totalkunder:

Gjelder Virksomheter med avtale om fri av bruk definerte Tjenester innenfor et geografisk definert område. Beregning av årspris tar utgangspunkt i de valgte Tjenestene og det gjeldende innbyggertallet.

Virksomheten skal holde Assistert Selvhjelp løpende oppdatert om hvilke enheter/ avdelinger/tjenester som får tilgang til Tjenestene:

Separate enheter innenfor virksomheter

Virksomheter (for eksempel en kommune) kan opprette separate underenheter for de ulike enhetene/ avdelingene som skal bruke Tjenestene, slik at tilganger og statistikk holdes separat. 

Det påløper tilleggskostnader for separate enheter – som følger fornyelsesdato for pakker med mestringsverktøy – vanligvis 12 mnd. 

Merk:

For at Assistert Selvhjelp skal kunne tilby support i henhold til gjeldende betingelser forutsettes opprettelse av separate enheter for hver enhet/ avdeling som skal motta opplæring og support. Kostnaden beregnes ut fra antall separate enheter, og eventuelle Tjenester disse skal ha tilgang til som innebærer fri bruk.

TJENESTER

1. Mestringsverktøy for psykisk helse:

Assistert Selvhjelp tilbyr internettassisterte behandlingsopplegg for ulike psykiske lidelser og utfordringer, som gjennomføres av Sluttbrukere i kombinasjon med oppfølging fra fagpersoner. Fagpersonen har egen funksjonalitet for administrasjon og oppfølging av Sluttbrukere (forutsatt at Sluttbrukeren deler data). Målgruppen for tjenesten er Sluttbrukere i aldersgruppen 16+ som er direkte tjenestemottaker i Virksomheter hvor psykisk helsehjelp er kjernevirksomhet, for eksempel Rask psykisk helsehjelp og psykisk helse tjenester i kommuner eller tilsvarende virksomhet i offentlig eller privat sektor.

Assistert+ innebærer at nye mestringsverktøy som utvikles for målgruppen gjøres tilgjengelig for Virksomheten uten ekstra kostnad. Ved etablering av Assistert+ er følgende inkludert:

 • Oppsett av løsning for standard kartlegging i Virksomheten (ut fra Assistert Selvhjelps portefølje av tilgjengelige kartleggingsskjema).
 • Opplæring i bruk av løsningen

Hva inngår ikke i Assistert+?

Assistert Selvhjelp kan etter nærmere avtale bistå Virksomheter som ønsker annen kartlegging enn det som er standard og/eller støtte til å utvikle eget innhold, i utgangspunktet mot kompensasjon time for time etter gjeldende satser. Det vil ikke påløpe kostnader for Virksomheten uten at det er gjort skriftlig avtale om merarbeid på forhånd. Assistert Selvhjelp dekker ikke eksterne lisenskostnader knyttet til bruk av rettighetsbelagte kartleggingsverktøy. 

Fremtidige Mestringsverktøy rettet mot nye målgrupper av Sluttbrukere inngår ikke i Assistert+. Dette kan for eksempel gjelde, men er ikke begrenset til verktøy og funksjonalitet rettet mot annen type kjernevirksomhet (for eksempel Fastleger, NAV eller andre typer kommunale tjenester) og/eller nye målgrupper som (for eksempel barn/ungdom, foreldre/familier, pårørende). Assistert Selvhjelp forbeholder seg retten til å definere målgruppen i henhold til nevnte presiseringer.

2. Kartleggingsverktøy

Assistert Selvhjelp tilbyr funksjonalitet kartlegging for Virksomheter. Dette er definert som en selvstendig tjeneste når en Virksomhet kan bruke løsningen til kartlegging av Sluttbrukere, uavhengig av behandlingstilbud for å:

 • Effektivisere innkomstrutiner og/eller;
 • Evaluere egne tjenester på tvers av behandlingstilbud.

Ved etablering av kartleggingsløsning er følgende inkludert:

 • Oppsett av standard kartlegging i Virksomheten ut fra Assistert Selvhjelps portefølje av tilgjengelige kartleggingsskjema.
 • Oppsummering til fagperson (forutsatt at Sluttbruker deler data).
 • Opplæring i bruk av løsningen.

Assistert Selvhjelp forbeholder seg retten til å definere fremtidige tjenester og produktkategorier innenfor Kartleggingsverktøy. Per i dag tilbyr vi følgende: 

Innkomstkartlegging

Kartlegging ved henvendelser relatert til psykiske helseplager i aldersgruppen 16+. Inkluderer kartleggingene: Min livssituasjon, Mine ressurser, Mine Symptomer, Mine utfordringer (standard), samt AUDIT og DUDIT (valgfrie) og tilgang til tilbakemeldingsverktøyene Sjekk inn og Sjekk ut.
 

Inkluderer følgende rapporter som genereres etter at brukeren har fylt ut innkomstkartelgging: Oversikt over gjennomført kartlegging, Automatisk innkomstnotat og Anbefaling.

Avsluttende kartlegging

Kartleggingen består av Mine Symptomer, Mine utfordringer og inkluderer Oversikt over pre og post score, samt Automatisk avslutningsnotat

MERK:

Kartleggingen har ingen direkte tilleggskostnad, men forutsetter gjennomført Innkomstkartlegging, samt at Sluttbrukeren har fått tilgang til mestringsverktøy.

Frisklivskartlegging

Kartlegging ved henvendelser til bruk i Frisklivsenheter, relatert til livsstilsutfordringer i aldersgruppen 16+. Inkluderer kartleggingene: Min livssituasjon, Mine ressurser, Min helse, Min funksjon, samt tilbakemeldingsverktøyene Sjekk inn og Sjekk ut.
 

Inkluderer følgende rapporter som genereres etter at brukeren har fylt ut Frisklivskartelgging: Oversikt over gjennomført kartlegging, Automatisk innkomstnotat og Anbefaling.

Særlige betingelser for Kartleggingsverktøy:

Nye kunder vil forutsatt innkjøp av Assistert+ pakke ha tilgang til fri bruk av Innkomstkartlegging i avtaleperioden, om ikke annet er særskilt avtalt. Frisklivskartlegging kan erstatte Innkomstkartlegging etter nærmere avtale. Virksomheten kan også ha tilgang til begge kartleggingene i avtaleperioden, mot tilleggskostnad, etter nærmere avtale. 

Fri bruk av kartlegging til behandling av henvendelser gjelder innenfor en enhet i et geografisk avgrenset område. I tilfeller hvor flere enheter har felles behandling av inntak eller mottaksfunksjon på vegne av flere enheter i virksomheten må det gjøres særlig avtale om pris og bruk.

Hva inngår ikke i Kartleggingsverktøy?

Assistert Selvhjelp dekker ikke eksterne lisenskostnader knyttet til bruk av rettighetsbelagte kartleggingsverktøy. Assistert Selvhjelp kan etter nærmere avtale bistå Virksomheter med utvidet rådgivning og/eller støtte til tilpasning av løsninger, i utgangspunktet mot kompensasjon time for time etter gjeldende satser. Det vil ikke påløpe kostnader for Virksomheten uten at det er gjort skriftlig avtale om merarbeid på forhånd.

3. Statistikkløsning

Definerte ansatte hos Flexkunder og Totalkunder vil ha tilgang til statistikkløsningen, som består av anonymiserte data fra Sluttbrukere i Virksomheten. Statistikk som er tilgjengelig inkluderer data som er registrert av Sluttbrukere gjennom Tjenester i Assistert Selvhjelp, herunder effekt, bruk og behandlingsfokus.

4. Forfatterverktøy:

Assistert Selvhjelp tilbyr løsninger for at Virksomheter og/eller fagpersoner kan utvikle egne mestringsverktøy eller kartleggingsløsninger med teknologi i vårt forfatterverktøy. Det skal gjøres særlig avtale som minimum omfatter opplæringsbehov, formål, bruksomfang, og behov for databehandleravtale. Øvrige gjeldende betingelser skal komme tydelig frem.

BESTILLING

Virksomheter kan sende sin bestilling til kontakt@assistertselvhjelp.no eller bruke kontaktskjema på nettsiden. Virksomheten har ansvar for å oppgi korrekt kontaktinformasjon ved bestilling, inkludert fullt navn til bestiller, samt Virksomhetens telefon og epostadresse.

Når Assistert Selvhjelp bekrefter overfor Virksomheten at bestillingen er mottatt og akseptert, regnes avtalen for bindene. Dersom en av partene oppdager feil orienteres den andre parten så tidlig som mulig, uten unødig opphold.

Bestillingsbekreftelsen skal inneholde:

 • Informasjon om hvilke Tjenester som inngår i avtalen
 • Lenke til tjenesteavtalens gjeldende betingelser.
 • Den totale prisen Virksomheten skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader med mindre annet er særskilt avtalt.
 • Informasjon om oppstartsdato, og eventuell dato for fornyelse.
 • Kontaktinformasjon for support.
 • Særlig avtalte betingelser (dersom aktuelt).

Det skal komme tydelig frem om priser som oppgis er inklusive merverdiavgift.

Levering

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Assistert Selvhjelp levere Tjenesten til Virksomheten uten unødig opphold og senest 7 dager etter bestillingen fra Virksomheten.

Virksomheten kjøper Tjenester fra Assistert Selvhjelp i form av løpende og tidsbegrensede abonnement, med en avtaleperiode på 12 måneder av gangen. Det er ingen bindingstid ut over avtaleperioden. Dersom Assistert Selvhjelp ikke har mottatt skriftlig oppsigelse innen utløpsdato, vil tjenestene fornyes fortløpende og automatisk for en ny avtaleperiode med 12 måneder om gangen.

BETALING

Virksomheter blir fakturert forskuddsvis for avtaleperioden. Assistert Selvhjelp kan sende ut faktura for Tjenesten fra det tidspunkt Tjenesten er bestilt. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 kalenderdager etter fakturadato. 

Prisendringer

Assistert Selvhjelp kan ikke gjøre prisendringer for Tjenester i avtaleperioden, men forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser ved fornyelse. Ved fornyelse må det påregnes årlig justering av pris basert på konsumpris indeks (SSB). 

Dersom Assistert Selvhjelp skulle ha behov for å gjøre prisendringer ut over dette – gjøres det i så fall med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe. Virksomheten varsles om dette i forkant av avtalt fornyelses dato. Melding om prisendringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.